อบต.บ้านนาหนองทุ่ม
11 ก.ค. 2554

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  พรบ.บัตรประชาชน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2554

เรียน :  ผู้สนใจ
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
พรบ.บัตรประชาชนฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 กำหนดให้ เด็ก 7 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประชาชน ‎1. มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศ 11 พฤษภาคม 2554 มีผลบังคับใช้ต้นเดือนกรกฎาคม) ระหว่างวันนี้ถึงต้นกรกฎาคม ยังไม่มีผลบังคับใช้ 2. คนที่เดิมกฎหมายไม่บังคับให้ต้องมีบัตรประชาชน (เช่น คนที่อายุเจ็ดปีถึงสิบสี่ปี) จะได้รับการผ่อนผันยืดเวลา deadline ไปอีกหนึ่งปีนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ และอาจผ่อนผันต่อไปอีกได้ (หมายความว่าทำได้ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 54 ไปจนถึงต้นเดือนกรกฎา 55 โดยที่ไม่โดยไม่เสียปรับ)3. ค่าบริการในกรณีทำบัตรครั้งแรกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อาศัยความตามมาตรา 6 มาตรา ๖ ผู้ซึ่งต้องมีบัตรตามมาตรา ๕ ให้ยื่นคำขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่ (๑) วันที่อายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ (๒) วันที่ได้สัญชาติไทย สำหรับผู้ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด หรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ (๓) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร (๔) วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น มาตรา ๖ ทวิ บัตรให้ใช้ได้นับแต่วันออกบัตรและมีอายุแปดปีนับแต่วันเกิดของผู้ถือบัตรที่ถึงกำหนดภายหลังจากวันออกบัตร บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ให้ใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต มาตร ๖ ตรี ผู้ถือบัตรต้องมีบัตรใหม่ โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ ผู้ถือบัตรจะขอมีบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยยื่นคำขอต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ” มาตรา ๖ จัตวา การขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร ของผู้มีอายุไม่ถึงสิบห้าปี ให้เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่ เป็นผู้ยื่นคำขอแต่ไม่เป็นการตัดสิทธิบุคคลนั้น ที่จะยื่นคำขอด้วยตนเอง” ข้อดีคือ -เอาบัตรเด็กไปใช้เมื่อรับบริการของรัฐ ผู้ปกครองไม่ต้องพกหลักฐานเอกสารอื่นๆให้ยุ่งยาก-ถ้าบัตรใบเดียวใช้ได้ทุกอย่างทุกที่ ก็ดีสำหรับเด็ก(และผู้ปกครอง)-อีกอย่างนึงคือ ปัจจุบันมีเด็กที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวเยอะมาก การที่เด็กไทยมีบัตรประชาชนไว้แสดงตนจึงนับเป็นข้อดี ข้อเสียคือ -เด็กวัยนี้ทำของหายบ่อย ผู้ปกครองคงปวดตับถ้าต้องทำบัตรใหม่บ่อยๆ -เพิ่มการใช้งบประมาณ
กลุ่มงาน:salabun

หนังสือนำส่ง : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีหนังสือนำส่ง

อ่าน : 2034 ครั้ง