ชื่อ - สกุล :นายคนึง ชัยทอง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :