ชื่อ - สกุล :นายเด่นดวง น้อยทา
ตำแหน่ง :เลขานุการนายก อบต.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :