ชื่อ - สกุล :เรืองฤทธิ์ ทองศรี
ตำแหน่ง :เลขานุการสภา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสภา อบต.นาหนองทุ่ม
หน้าที่ในกลุ่ม :