ชื่อ - สกุล :นายสงกรานต์ คำสอาด
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต. ม.1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสภา อบต.นาหนองทุ่ม
หน้าที่ในกลุ่ม :