ชื่อ - สกุล :น.ส.รุจิรา วณิชยาตระกูล
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล (ลจ.ประจำ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :