ชื่อ - สกุล :น.ส.ณัฐรดา ปลื้มวงษ์
ตำแหน่ง :ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :