ชื่อ - สกุล :น.ส.พัทธ์ธีรา คำตันนิธิพัฒน์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :