ชื่อ - สกุล :นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ลา
ตำแหน่ง :นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :52 หมู่ 8 ตำบลนาหนองทุ่ม
Telephone :043-009-70
Email :nanongtum@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : นักบริหารงาน อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :